joomla 1.6

Personálny lízing

Tlačiť
PDF

 Personálny lízing alebo dočasné zamestnávanie

Forma zamestnávania  tzv. personálny lízing resp.  dočasné zamestnávanie  je veľmi progresívna forma zamestnávania v zahraničí, na Slovensku sa  rozbieha hlavne v posledných rokoch vo veľkých firmách.

O čo ide?

Ide o prepožičanie zamestnancov personálnej agentúry  zadávateľskej organizácii- firme. Personálna spoločnosť pracovníka vyhľadá, prijme ho do pracovného pomeru ako svojho zamestnanca a prevezme zaňho kompletnú personálnu a mzdovú agendu. Personálny lízing je založený na zmluvnom vzťahu personálnej spoločnosti so zadávateľskou organizáciou na jednej strane a so zamestnancom na strane druhej. Zadávateľská organizácia- firma nevstupuje do pracovno-právneho vzťahu so zamestnancom.

Služba personálneho lízingu býva využívaná najmä v situáciách, keď majú firmy  nedostatok pracovnej sily a potrebujú v krátkom čase zamestnať  viacerých pracovníkov. Najčastejšie ide o prácu na určitý čas v súvislosti s nárazovým zvýšením počtu objednávok, chorobou alebo v súvislosti s realizáciou  kampane.

Personálny lízing využívajú firmy nielen pri akútnom nedostatku pracovných síl, ale majú prepožičaných pracovníkov, ktorí u nich pracujú dlhodobo na plný pracovný úväzok.

Hlavným dôvodom firiem pre využívanie tejto služby sú interné firemné pravidlá, ktoré limitujú počet kmeňových pracovníkov. Lízing toto obmedzenie rieši tým, že umožňuje firme dať prácu viacerým zamestnancom, ktorých ale firma nemusí viesť vo svojej evidencii.

Aké sú výhody?Personálna agentúra, ktorá má na túto činnosť povolenie ( licenciu) ÚPSVaR SR,  uskutoční nábor a výber vhodného kandidáta. Následne zabezpečuje všetky potrebné pracovnoprávne úkony voči zamestnancovi, vypláca zamestnancovi mesačnú mzdu, odvádza za zamestnanca dane a poplatky do fondov (sociálne a zdravotné  poistenie).

Cena inzercie, čas strávený pohovormi s uchádzačmi, či straty zákaziek spôsobené nedostatkom pracovníkov v konečnom súčte presiahnu výšku honoráru personálnej spoločnosti.

Ďalšie výhody...

  1. zníženie nákladov spojených s:
   - náborom pracovníkov
   - so spracovaním mzdy a jej vyplatením
   - náklady spojené s vyhotovením ročného vyúčtovania zamestnanca, daňovým a poistným odvodom
  2. zníženie rizika nenastúpenia pracovníka do práce
   - rýchla náhrada pracovníka

Ako prebieha  spolupráca?

1.      Podpíše sa Rámcová zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca a firma zadá  agentúre objednávku.

2.      Agentúra urobí  nábor a výber najvhodnejšieho zamestnanca

3.      Na základe odsúhlasenia  zadávateľa sa podpíše pracovná zmluva medzi vybraným kandidátom a agentúrou

4.      Po uplynutí odpracovaného mesiaca kandidátom, agentúra uskutoční mesačné vyúčtovanie ( faktúra, ktorá zahŕňa hrubú mzdu zamestnanca, odvody a odmenu), ktoré zašle firme

A čo robíme konkrétne my?

1.       urobíme nábor a výber vhodných kandidátov, alebo prevezmeme časť alebo všetkých vašich zamestnancov našou spoločnosťou

2.      Vedieme komplexnú agendu v oblasti ľudských zdrojov

3.       Spracovávame výplaty, odvody, dane, ročné zúčtovania a iné

Aké pozície najčastejšie obsadzujeme formou personálneho lízingu?

-          administratívne pozície

-          IT pozície – programátori, administrátori, konzultanti

-          pozície vo výrobe ( podľa projektov)

Personálny lízing ÁNO či NIE?

Je to moderný nástroj znižovania priamych nákladov a dosahovania výraznej flexibility pracovnej sily spoločnosti, čím sa zlepšuje reakcia na vývoj na trhu, kde spoločnosť pôsobí.